MaS Mobiliteitsadvies Sligter geeft adviezen over mobiliteit en verkeer. Heldere afspraken, het zoeken naar toepasbare oplossingen, bestuurlijk bruikbare adviezen en het betrekken van en afstemmen met de omgeving zit in het DNA van MaS Mobiliteitsadvies Sligter. 


MaS Mobiliteitsadvies Sligter werkt voor gemeenten en bedrijven aan vraagstukken over mobiliteit en verkeer. MaS Mobiliteitsadvies Sligter richt zich hierbij op strategisch en tactisch beleid en de praktische invulling daarvan.  MaS Mobiliteitsadvies Sligter heeft veel kennis over mobiliteit en verkeer én ervaring met bestuurlijke afstemmingen en het betrekken van bewoners en belanghebbenden.


MaS Mobiliteitsadvies Sligter richt zich op de vijf onderstaande aandachtsvelden.

MaS Mobiliteitsadvies Sligter staat voor Bart Sligter. Bart heeft ruim 30 jaar ervaring met mobiliteit, verkeer en de overheid en in de consultancy.Bart heeft naast de consultancy ook in vaste dienst gewerkt bij verschillende gemeenten, van groot tot klein.Bart heeft een pragmatische aanpak en een scherpe blik. Bart is een goed schrijver en levert ‘to the point’ - producten af.Daarnaast is Bart een duwer en trekker in processen. Bestuderen, beredeneren en filosoferen zijn belangrijke kernwoorden om resultaat te bereiken.


MaS Mobiliteitsadvies Sligter zoekt naar toepasbare oplossingen. Naast de focus op de probleemanalyse wordt ook de vraag centraal gesteld welke doelen en doelstellingen je wilt bereiken. Mobiliteit is immers geen doel op zich maar komt voor uit de behoefte aan bewegen van de mens. Mobiliteit ondersteunt maatschappelijke, economische, duurzame en recreatieve wensen en ontwikkelingen. Ingegeven door snelle technologische ontwikkelingen en een sterker bewustzijn over nadelig effecten van mobiliteit op gezondheid en klimaat, verandert de kijk op mobiliteit en de manier waarop we onze behoefte invullen sterk.

Bereikbaarheid: MaS Mobiliteitsadvies Sligter maakt duurzame mobiliteitsplannen. Daarbij wordt de SUMP-methodiek regelmatig toegepast (Sustainable Urban Mobility Planning). Die aanpak gaat verder dan het traditionele verkeers- of mobiliteitsplan: de economische, recreatieve en maatschappelijke drijfveren die mobiliteit veroorzaken staan centraal in plaats van de techniek. Voor de gemeente Bernheze is deze methodiek in een onafhankelijke SUMP - audit succesvol gewaardeerd met twee sterren en bestempeld als mobiliteitsplan van hoge kwaliteit. Dat is mede te danken aan de wijze waarop de omgeving bij het opstellen van het plan is betrokken.


De wijze waarop de ruimte wordt ingericht is van invloed op de mobiliteit. De ontwikkeling van het bedrijfsleven en de logistiek is van invloed op mobiliteit. De vergrijzing is van invloed op mobiliteit. Onder invloed van verschillende factoren verandert de behoefte aan mobiliteit en de wijze waarop die behoefte wordt ingevuld, continu.


Bereikbaarheid bestaat niet alleen uit de aanleg van nieuwe infrastructuur. Maximaal gebruik maken van andere vervoerwijzen die passen bij de verschillende soorten verplaatsingen en de toepassing van smart mobility ondersteunen duurzame bereikbaarheidskeuzes.

Overheid: MaS Mobiliteitsadvies Sligter heeft een ruime ervaring binnen de overheid. Bij kleine en grote gemeenten, maar ook bij grotere organisaties zoals de Stadsregio Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Bart werkt binnen teams met meerdere collega’s van verschillende beleidsvelden aan vraagstukken. Bart heeft veel begrip van de gemeentelijke interne processen zoals meerjarenramingen, subsidiestromen, Berap’s, Marap’s, en stelt adviezen op voor colleges en gemeenteraden.


De rol van de overheid is aan het veranderen. Steeds vaker is sprake van een regisserende of sturende rol en steeds vaker wordt ruimte gegeven aan initiatieven vanuit bewoners en belanghebbenden. Daarbij horen wendbare organisaties en wendbare ambtenaren. Naast kennis worden soft-skills zoals adviesvaardigheid, verbinden, veranderen, vertrouwen en onderhandelen steeds belangrijker: samen werken aan samenwerken.

Samenwerking: De behoefte aan mobiliteit komt voort uit de maatschappij en de economie waarin we leven, onze behoefte aan recreëren en de daaruit voortvloeiende verplaatsingen. Daarom wordt de behoefte aan samenwerking met bewoners en bedrijven (de gebruikers van de infrastructuur en daarmee de mensen met een mobiliteitsbehoefte) steeds belangrijker. Samenwerking bundelt de kracht van elk individu en versterkt daarmee het effect van de beoogde mobiliteitsdoelen.  


Bij de overheid ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden om taken te kunnen verdelen en samen op te pakken, maar ook om samen studie te doen naar nieuwe ontwikkelingen. Bart heeft in verschillende samenwerkingsverbanden gewerkt zoals Bereik! (de samenwerkingsorganisatie voor dynamisch verkeersmanagement in Zuid-Holland) en Trendsportal waarin de acht Noord-Limburgse gemeenten samenwerken aan het toekomstbeeld (2040) van mobiliteit. 


In de samenwerking zien we het gebruik van de triple-helix steeds vaker terug: stakeholders uit overheid, onderwijs en marktpartijen werken samen aan de toekomst.

Toekomst: Mobiliteit is op dit moment sterk aan het veranderen en wordt steeds meer Smart Mobility. Internet en smartphone zorgen er voor dat ook de auto en verkeerslichten in de cloud komen De nieuwe intelligente verkeerslichten communiceren via de cloud met weggebruikers en kunnen zo het verkeer slimmer regelen. De zelfrijdende auto komt steeds een stapje dichterbij. De moderne auto zit al vol met tal van hulpmiddelen om de rijtaak makkelijker te maken of al voor een deel over te nemen, zoals bijvoorbeeld het automatisch parkeren. Mobility as a Service is in opkomst en daarmee wordt toegang tot mobiliteit belangrijker dan het hebben van een auto; een trend die vooral onderen de jongere verkeersdeelnemer zichtbaar is. Maar ook vergrijzing van de bevolking is een aspect om terdege rekening mee te houden.


De focus van de verkeerskundige van een aantal decennia terug was gericht op verkeerskundige aspecten en inrichting van wegen, en verschuift nu steeds meer naar mobiliteit als onderdeel van de maatschappij en economie. Bewustwording over duurzaamheid, samenwerken en lokale economie moeten breed worden aangepakt. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft de Global Goals van de UN omarmt. Deze Global Goals laten zien hoe maatschappelijke, sociale en technische elementen die ons leven aangaan met elkaar verbonden zijn en van invloed zijn op mobiliteit. Global Goals geeft ook aan hoe wij samen een steentje kunnen bijdragen aan een duurzame wereld en duurzame mobiliteit. Mobiliteit valt onder Global Goal 11.

Verkeerskunde: MaS Mobiliteitsadvies Sligter is uiteraard ook thuis in de verkeerskundige aspecten van mobiliteit. Denk daarbij aan:

  • parkeerbeleidsplannen, parkeernormen, parkeerbalans, parkeerfondsen
  • berekening verkeersproductie bij ruimtelijke ontwikkelingen
  • fietsnetwerken 
  • verkeersveiligheidsanalyses en verkeersgedrag, mensgerichte maatregelen
  • het opzetten van netwerken, wegencategorisering
  • mobiliteitsscans, mobiliteitsmanagement
  • bereikbaarheidsprofielen en analyses
  • dynamisch verkeersmanagement
  • openbaar vervoer, doelgroepvervoer en vervoersmanagement
  • toetsen van verkeersontwerpen

Contact met MaS Mobiliteitsadvies Sligter:     Bel met 06-23597273 | Mail met bart@sligter.com 

Burgemeester Busstraat 1 | 5366 KE  MEGEN | KVK 17502109

MaS Mobiliteitsadvies Sligter beveelt de volgende leerzame weblinks aan.

MaS Mobiliteitsadvies Sligter werkt samen met en voor de volgende partners en opdrachtgevers.

Privacyverklaring:

MaS Mobiliteitsadvies Sligter houdt rekening met uw recht op privacy en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt de Privacyverklaring van MaS Mobiliteitsadvies aanvragen per email. Verzamelde persoonsgegevens worden alleen voor de levering van diensten gebruikt. MaS Mobiliteitsadvies Sligter zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken. Voor al uw vragen over de privacyverklaring van MaS Mobiliteitsadvies Sligter kunt u per email contact opnemen. MaS Mobiliteitsadvies Sligter gebruikt geen cookies voor de website.


© MaS Mobiliteitsadvies Sligter, januari 2020